Dân số Đông Âu

287.312.143

14/07/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Đông Âu287.312.143 người vào ngày 14/07/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Đông Âu hiện chiếm 3,54% dân số thế giới.
  • Đông Âu hiện đang đứng thứ 1 ở khu vực Châu Âu về dân số.
  • Mật độ dân số của Đông Âu là 16 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 18.053.770 km2.
  • 69,40% dân số sống ở khu vực thành thị (203.295.841 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Đông Âu là 41 tuổi.

Dân số Đông Âu (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Đông Âu 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Đông Âu qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Đông Âu 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Đông Âu - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Đông Âu 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 293013231 -0.15 -431682 121100 39.8 1.59 16 69.4 203295841 3.8 7794798739 1
2019 293444913 -0.12 -345346 121100 39.8 1.59 16 69.3 203270474 3.8 7713468100
2018 293790259 -0.09 -265797 121100 39.8 1.59 16 69.2 203247639 3.9 7631091040 1
2017 294056056 -0.07 -195974 121100 39.8 1.59 16 69.1 203223398 3.9 7547858925 1
2016 294252030 -0.05 -138715 121100 39.8 1.59 16 69.1 203192027 3.9 7464022049 1
2015 294390745 -0.03 -96422 290800 39.5 1.57 16 69 203146396 4.2 7379797139 1
2010 294872854 -0.18 -525537 368500 38.5 1.43 16 68.8 202919567 4.5 6956823603 1
2005 297500538 -0.43 -1283576 193400 37.6 1.26 16 68.5 203671943 4.8 6541907027 1
2000 303918418 -0.36 -1103341 225000 36.5 1.29 17 68.2 207280016 5.3 6143493823 1
1995 309435121 -0.02 -74704 289600 35.1 1.63 17 68.2 210975598 5.8 5744212979 1
1990 309808641 0.43 1313914 -5500 33.6 2.10 17 68 210662943 6.4 5327231061 1
1985 303239070 0.57 1700975 156500 32.4 2.08 17 66.2 200775209 6.8 4870921740 1
1980 294734197 0.65 1871363 88500 31.5 2.07 16 63.8 188022653 7.2 4458003514 1
1975 285377381 0.66 1842486 -48700 31.1 2.14 16 60.4 172321424 7.7 4079480606 1
1970 276164952 0.68 1845332 -92700 30.9 2.15 15 56.6 156375221 8.3 3700437046 1
1965 266938290 1.04 2685512 -200500 29.2 2.43 15 39.5 105318203 8.8 3339583597 1
1960 253510729 1.35 3288174 -410900 28.0 2.82 14 48.9 123882857 9.1 3034949748 1
1955 237069858 1.49 3379865 -34200 27.0 2.92 13 44.4 105318203 9.3 2773019936 1

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Đông Âu

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 293013231 -0.09 -275503 121100 40.8 1.66 16 69.4 203295841 4.0 7794798739 1
2025 289525699 -0.24 -697506 95100 42.2 1.66 16 70.2 203359676 3.7 8184437460 1
2030 284534617 -0.35 -998216 105100 43.9 1.66 16 71.4 203271118 3.5 8548487400 1
2035 278712288 -0.41 -1164466 105000 45.5 1.66 15 72.9 203286298 3.1 8887524213 1
2040 272823953 -0.43 -1177667 105000 46.1 1.66 15 74.7 203812350 3.1 9198847240 1
2045 267270400 -0.41 -1110711 105200 45.5 1.67 15 76.6 204645379 2.9 9481803274 1
2050 261977179 -0.4 -1058644 105400 44.6 1.68 15 78.4 205314042 2.8 9735033990 1

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Đông Âu (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.