Dân số Bắc Phi

267.541.875

13/04/2024

Thông tin nhanh

  • Dân số hiện tại của các nước Bắc Phi267.541.875 người vào ngày 13/04/2024 theo số liệu từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân số các nước Bắc Phi hiện chiếm 3,30% dân số thế giới.
  • Bắc Phi hiện đang đứng thứ 3 ở khu vực Châu Phi về dân số.
  • Mật độ dân số của Bắc Phi là 34 người/km2.
  • Với tổng diện tích là 7.756.521 km2.
  • 52,40% dân số sống ở khu vực thành thị (129.068.218 người vào năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở khu vực Bắc Phi là 26 tuổi.

Dân số Bắc Phi (năm 2020 và lịch sử)

Biểu đồ dân số Bắc Phi 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if (parseInt(value) >= 1000) { return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ dân số Bắc Phi qua các năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } }); }

Biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số Bắc Phi 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020 // minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu đồ tỷ lệ tăng dân số Bắc Phi - Danso.org' } } }); }

Bảng dân số Bắc Phi 1955 - 2020

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 246232518 1.84 4451750 -149870 25.0 3.32 32 52.4 129068218 3.2 7794798739 3
2019 241780768 1.89 4486974 -149870 25.0 3.32 31 52.3 126343762 3.1 7713468100
2018 237293794 1.93 4500580 -149870 25.0 3.32 31 52.1 123644167 3.1 7631091040 3
2017 232793214 1.96 4486171 -149870 25.0 3.32 30 52 120970023 3.1 7547858925 3
2016 228307043 1.99 4445438 -149870 25.0 3.32 29 51.8 118322201 3.1 7464022049 3
2015 223861605 1.98 4184266 -355300 24.8 3.34 29 51.7 115704575 3.2 7379797139 3
2010 202940273 1.71 3303801 -468500 24.0 3.11 26 50.8 103079479 3.1 6956823603 3
2005 186421270 1.7 3019684 -310700 22.7 3.15 24 49.7 92681581 3.0 6541907027 3
2000 171322849 1.82 2962441 -315400 21.2 3.54 22 48.7 83357110 3.0 6143493823 3
1995 156510646 2.29 3353167 -50700 19.9 4.22 20 47.8 74810928 2.9 5744212979 3
1990 139744811 2.62 3391897 -104100 19.0 5.05 18 46.2 64574403 2.9 5327231061 3
1985 122785327 2.83 3202547 -73100 18.5 5.74 16 43.9 53937772 2.8 4870921740 3
1980 106772590 2.7 2659687 -180700 18.0 6.19 14 41.7 44497683 2.6 4458003514 3
1975 93474155 2.52 2186936 -270200 17.7 6.53 12 39.7 37113480 2.5 4079480606 3
1970 82539475 2.68 2044618 -173400 17.6 6.83 11 37.3 30790827 2.5 3700437046 3
1965 72316384 2.72 1818638 -131400 17.8 6.94 9 22 15926233 2.4 3339583597 3
1960 63223194 2.73 1592756 -78300 18.7 6.87 8 31.7 20018757 2.3 3034949748 3
1955 55259416 2.52 1294365 -84600 19.5 6.80 7 28.8 15926233 2.2 2773019936 3

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân số Bắc Phi

Năm Dân số % thay đổi Thay đổi Di cư Tuổi trung bình Tỷ lệ sinh Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới Thế giới Hạng (KV)
2020 246232518 1.92 4474183 -149900 25.5 3.25 32 52.4 129068218 3.3 7794798739 3
2025 267761470 1.69 4305790 -100400 26.2 3.27 34 53.4 143026180 3.4 8184437460 3
2030 288432647 1.5 4134235 -100400 26.8 3.29 37 54.7 157848576 3.5 8548487400 3
2035 309148117 1.4 4143094 -90400 27.7 3.32 40 56.3 174104402 3.5 8887524213 3
2040 330253484 1.33 4221073 -90400 28.6 3.35 43 58.1 192031674 3.7 9198847240 3
2045 351261898 1.24 4201683 -90400 29.9 3.35 45 60.1 211178767 3.8 9481803274 3
2050 371544555 1.13 4056531 -90400 31.1 3.36 48 62.1 230583923 3.9 9735033990 4

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa trên dữ liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Lên trên ↑

Ghi chú

Số liệu Dân số trong bảng và biểu đồ dân số Bắc Phi (1955 - 2020) qua các năm được lấy vào thời điểm ngày 1 tháng 7 của mỗi năm. Thời điểm mới nhất, nếu chưa đến ngày 1 tháng 7 thì đó là số liệu ước tính.

Các số liệu như: Thay đổi, % thay đổi, di cư, tỷ lệ sinh,... trong hai bảng dân số là số liệu trung bình theo chu kỳ 5 năm.

Số liệu Tỷ lệ gia tăng dân số trong biểu đồ tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là tỷ lệ phần trăm dân số tăng hàng năm dựa trên số liệu dân số vào ngày 1 tháng 7 của mỗi năm, từ năm 1951 đến năm 2020. Giá trị này có thể khác với % Thay đổi hàng năm thể hiện trong bảng dân số qua các năm, thể hiện tỷ lệ thay đổi trung bình mỗi năm trong 5 năm trước đó.

Di cư: hay Di dân là sự thay đổi chỗ ở của các cá thể hay các nhóm người để tìm chỗ ở tốt hơn, phù hợp hơn nơi ở cũ để định cư (từ quốc gia này đến quốc gia khác). Di cư bao gồm: Nhập cư (những người đến để định cư) và Xuất cư (những người rời khỏi để định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu trên danso.org được xây dựng dựa theo các số liệu và ước tính của Liên hợp quốc.